กำหนดการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3

สถานที่ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-13.40

คณะกรรมการและนักเรียนที่เข้าแข่งขัน พร้อมกัน ณ ห้องสมุดฝ่ายปฐมวัย

 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
13.40-13.50

คณะกรรมการแจ้งรายละเอียด กติกาในการแข่งขันการอ่านประโยคภาษาอังกฤษ จากหนังสือ sight word

 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องสมุดปฐมวัย)
13.50-14.30

เริ่มทำการแข่งขันที่ละคนตามลำดับ โดยมีการจับเวลาเพื่อตัดสินในกรณีที่คะแนนเท่ากัน

 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)
14.30-14.40

แจ้งผลการแข่งขันให้ครูประจำชั้นแต่ละห้องทราบ และให้นักเรียนกลับห้องเรียน

 อาคารเรียนคอมพิวเตอร์อนุบาล(ห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 กิจกรรม English is fun

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun ( P )

6.7.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.7.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.7.4 ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight words และ just speak out ให้กับคณะครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้างานหลักสูตรสายชั้นอนุบาล 1-3 ( D )

6.7.5 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out และ  sight words ( D )

6.7.6 ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน  อนุบาล 3 ใช้หนังสือ sight words และลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณใต้ตึกเซราฟินในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์ -พฤหัสบดี ( D )

6.7.7 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูเพื่อใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนหัวข้อ  How to teach English to Kindergarteners.ทุกวันอังคาร-พุธ เวลา12.30-13.30 น. ( D )

6.7.8 ดำเนินการทำเกียรติบัตรและซื้อของรางวัล  ( D )

6.7.9 - แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนอนุบาล 3 ( D )

         - แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนอนุบาล 1-2 

6.7.10 ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล ( D )

6.7.11 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม ( C )

6.7.12 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน ( C )

6.7.13 นำสรุปผลการประเมิน และขัอเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 กิจกรรม English is fun
- 6.7 กิจกรรม English is fun (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม English is fun (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนิิการชี้แจงรายละเอียดของหนังสือ sight word and just speak out ให้กับคุณครูในฝ่ายปฐมวัยได้รับทราบ รวมทั้งขอความคิดเห็นจากหัวหน้าระดับชั้น 1-3 (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ just speak out and sight word (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ใช้หนังสือ just speak out ให้ใช้ฝึกอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียน และ อนุบาล 3ใช้หนังสือ sight word โดยลงมาอ่านกับคุณครูบริเวณใต้ตึกเซราฟินในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวในวันจันทร์-พฤหัสบดี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- กิจกรรม English is fun ยื่นใบเสนอราคาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษแก่ฝ่ายจัดซื้อ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กิจกรรม English is fun แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ อนุบาล 3 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1-2 กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูปฐมวัย กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 20 ม.ค. 2563)
- ประกาศและมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลนักเรียน กิจกรรม English is fun ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.7 กิจกรรม English is fun (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- การอบรม 5 hours of basic English สำหรับครูปฐมวัย (วันที่ 6 ต.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep