กำหนดการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.30-17.30

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวรับผิดชอบร่วมกับระดับมัธยม ม.สำราญ  จินาปุก

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (P)

6.5.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (P)

6.5.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (P)

6.5.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (D)

6.5.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (C)

6.5.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (C)

6.5.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 28 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- 6.5 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep