กำหนดการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P)

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P)

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class(P)

6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Outstanding Class (P)

6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Outstanding Class (D)

6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจรรม Outstanding Class (C)

6.4.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม Outstanding Class (C)

6.4.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class ในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom
- 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P) (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class (P) (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding class (P) (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 1) (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562) (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C) (วันที่ 17 เม.ย. 2563)
- 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep