กำหนดการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

สถานที่ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ม.4-5  ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4-5
  - รายชื่อลูกเสือวิสามัญม.4-5

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

6.17.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    ปีการศึกษา 2562

6.17.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.17.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.17.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ประจำปีการศึกษา 2562

6.17.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.17.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.17.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
- 6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นม.4 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ม.4 (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้น ม.4 (วันที่ 3 พ.ย. 2562)
- 6.17 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (วันที่ 18 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep