กำหนดการ

วันที่ 27 กันยายน 2562

เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX

สถานที่ โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพ

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-17.00 เข้ารับการอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX  โรงแรมริเวอร์ไซต์ จ.กรุงเทพ
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

6.4.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 จัดเตรียมฐานข้อมูล

6.4.3 ส่งประวัตินักเรียนส่วนหัว ปพ.1 ให้ผุู้ปกครอง/นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง

6.4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูล

6.4.4 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ปพ.7)

6.4.5 แจ้งกำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

6.4.6 แจกหลักฐานทางการศึกษาตามกำหนดการ 

6.4.7 ส่งเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.3 รายงานการออก ปพ.2) ไปยัง ศธจ และ สช

6.4.8 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

6.4.9 นำผลการประเมิน

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักฐานการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- เข้าร่วมอบรมจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ขยายผลการอบรมการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกข้อมูลผลการเรียน GPA/GPAX (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานทะเบียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและสถิติ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep