กำหนดการ

วันที่ 21 กันยายน 2562

ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่

ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู

 
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน

6.8.1 สำรวจสถานที่ ในบริเวณโรงเรียน 

6.8.2 จัดผู้รับผิดชอบในแต่ละบริเวณ และจัดตารางการปฏิบัติงาน   

6.8.3 ปฏิบัติงานตามตารางปฏิบัติงาน 

6.8.4 ติดตามการปฏิบัติงาน 

6.8.5 สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำไปวางแผนในการปฏิบัติงานปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน
- 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู (วันที่ 21 ก.ย. 2562)
- ขนเศษดิน และปรับดินบริเวณลานจอดรถครู (วันที่ 22 ก.ย. 2562)
- ตัดกิ่งไม้บริเวณแนวสายไฟ (วันที่ 29 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.8 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep