กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะวางท่อระบายน้ำ /วางเป้าหมายในการปฏิบัติงาน / วางแผนดำเนินการ  
ตลอดวัน ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำ  อาคารอำนวยการ หลุยส์ มารี(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงาน สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.7.2 ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.7.3 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

                วางระบบรดน้ำบริเวณสวนวรรณคดี/หลังอาคารสุวรรณสมโภช 
                - แต่งตั้งทีมงานวางระบบ
                - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำ
                - สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะวางท่อระบายน้ำ
                - วางเป้าหมายในการปฏิบัติงาน / วางแผนดำเนินการ
                - ประชุมทีมงานวางแผนและมอบหมายงาน
                - สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ / คำนวณค่าใช้จ่าย   
                - นำเสนอผู้อำนวยการ
                - ดำเนินงานสั่งซื้ออุปกรณ์
                - ดำเนินการตามแผน 
                - ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน
                 - นำผลการประเมินมาปรับพัฒนาต่อไป
6.7.4 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้างาน ,หัวหน้าฝ่าย และขอคำแนะนำจากผ็อำนวยการ

6.7.5 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.7.6 สรุปผลและจัดทำรายงาน งานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

6.7.7 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแลพัฒนาในปีถัดไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- 6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- วางระบบรดน้ำบริเวณสวนวรรณคดี/หลังอาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบรดน้ำ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมทีมงานวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- นำเสนอผู้อำนวยการ (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการวางระบบรดน้ำต้นไม้ (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- นำผลการประเมินมาปรับพัฒนาต่อไป (วันที่ 14 ต.ค. 2562)
- ตรวจรับงานเจาะบาดาลและส่งมอบงาน (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- นำเสนอและขอคำแนะนำสร้างแทงค์เก็บน้ำบาดาล (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- ขออญาตนำผู้รับเป้าต้นไม้พบผู้อำนวยการ (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)
- 6.7 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep