กำหนดการ

วันที่ 5 เมษายน 2563

กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.1 กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล

     6.1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

     6.1.2.  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

     6.1.3.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

     6.1.4.  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

     6.1.5.  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

     6.1.6.  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

     6.1.7.  นำผลการประเมินไปวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไปพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวัดและประเมินผล....(P)

6.2 กิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)

     6.2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

     6.2.2.  ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

     6.2.3.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

     6.2.4.  ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

     6.2.5.  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

     6.2.6.  สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

     6.2.7.  นำผลการประเมินไปวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไปพัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล(อบรมการสร้างแบบทดสอบแนว PISA)....(P)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA (วันที่ 4 เม.ย. 2563)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA (วันที่ 5 เม.ย. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานอบรมการเขียนข้อสอบ ตามแนว PISA (วันที่ 24 เม.ย. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep