กำหนดการ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3

สถานที่ อาคารเซนต์ฟิลิป

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.30 หัวหน้ากลุ่มสาระรายงานผลการประเมินแผนพร้อมข้อเสนอแนะรายกลุ่มสาระฯ  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตาราง Crosscheck
  - แบบประเมิน
  - กำหนดการ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน

4.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน

4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

4.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2 (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3 (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งทีี่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMART Tech ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งทีี่ 3 (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMART Tech ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 4 (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 29 พ.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep