กำหนดการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-10.30 นำเสนอผลการประเมินภาคเรียนที่ 1 ด้านวิชาการ และขั้นตอนวิธีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
10.30-10.45

รับประทานอาหารว่าง (บริเวณลานเอนกประสงค์)

 อาคารสุวรรณสมโภช
10.45-12.00 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องเรียน ม.6/1)
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  โรงอาหารใหญ่(เป็นโรงอาหาร นักเรียน ครู นักการ และครูปกครอง )
16.00-16.00 สรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลการประเมินรายบุคคล  อาคารสุวรรณสมโภช
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ตาราง Crosscheck
  - กำหนดการ
  - แบบประเมิน

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 กิจกรรมพัฒนาการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน

4.2 กิจกรรมสรุปสารสนเทศการออกแบบหลักสูตรชั้นเรียน

4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

4.4 กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 2 (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 3 (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMART Tech ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน CEFR ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 2 (วันที่ 10 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMART Tech ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนครั้งที่ 3 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 29 พ.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานหลักสูตรและการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep