กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.30-06.30

กิจกรรมรับอรุณ / ภารกิจส่วนตัว

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
07.00-08.00

รับประทานอาหารเช้า

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
08.00-09.30

เคารพธงชาติ / ระเบียบแถว / ตรวจเยี่ยม ออกเดินทางจากไร่เชิญบำเพ็ญ ไปยังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
09.30-15.00

กิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห้วยฮ่องไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1.การประมง 2.การเลี้ยงกบ 3.ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
15.00-15.45

เดินทางกลับจากห้วยฮ่องไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มายังไร่เชิญบำเพ็ญ

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
15.45-16.45

พัหผ่อนตามอัธยาศัย

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
16.45-18.00

รับประทานอาหารเย็น ทำภารกิจส่วนตัว

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
19.00-21.30

กิจกรรม Camp fire

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
21.30-22.00

แจ้งกำหนดการวันถัดไป/สวดมนต์ภาวนา/เข้านอน/ประชุมหัวหน้าหมู่ / หัวหน้าหมวด

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( P )

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( P )

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( P )

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( D )

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( C )

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( C )

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
- 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep