กำหนดการ

วันที่ 16 มกราคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.00

ลงทะเบียน

 ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
08.00-09.30

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ค่ายเชิญตะวัน จ.เชียงใหม่ 

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
09.30-10.00

พิธีเปิด

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
10.00-10.15

ฟังบรรยายจากครูผึกอบรม

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
10.15-11.10

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / เกมส์เพลง / แบ่งกลุ่ม

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
11.00-12.00

กิจกรรมระบบหมู่/สร้างบ้าน

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
13.00-13.30

กิจกรรม Word Of Guiding

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
13.30-16.30

กิจกรรมฐาน 2 ฐาน ฐานที่ 1 การมัดไม้สามขา/เงื่อน ฐานที่ 2 เรียนรู้หม้อสนาม/การก่อกองไฟ

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
16.30-19.00

การประกอบอาหารเย็น / ภารกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
19.00-21.30

กิจกรรมงานวัดมหาสนุก

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
21.40-22.00

แจ้งกำหนดการวันถัดไป/สวดมนต์ภาวนา/เข้านอน/ประชุมหัวหน้าหมู่ / หัวหน้าหมวด

 ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( P )

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( P )

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( P )

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( D )

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( C )

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ ( C )

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ จ.เชียงใหม่ และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
- 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมปฐมพยาบาลนาทีฉุกเฉิน (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 16 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- 6.2 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ไร่เชิญบำเพ็ญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep