กำหนดการ

วันที่ 6 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2562

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-09.30

พิจารณาคัดเลือกร้านค้า/บริษัที่จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกรองน้ำสแตนเลส

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
09.30-10.00

พิจารณาจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ,เสื้อคอโปโล และเสื้อสะท้อนแสง

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
10.00-10.20

พิจารณาจัดจ้างเหมาขนขยะและเศษดิน

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
10.20-10.40

พิจารณาจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ งานซ่อมหลังคาและงานซ่อมพื้นห้องเรียน

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
10.40-11.10 พิจารณาจัดจ้างติดตั้งชุดคอนเดนซิ่งเครื่องปรับอากาศ  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
11.10-11.30 พิจารณาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - รายงานการประชุมพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้าง

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (P)

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานจัดซื้อ-จัดจ้าง (D)

- ครูและบุคลากรเขียนใบคำร้อง

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และสอบถามข้อมูล

- ดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน

- ดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้างส่งให้งานพัสดุ - ครุภัณฑ์เพื่อทำการตรวจรับพัสดุ

6.1.5 กำกับติดตามนิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
- 6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- รายงานความคืบหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- 6.1 งานจัดซื้อ - จัดจ้าง (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep