กำหนดการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน

สถานที่ ห้องงานโภชนาการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-10.00 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน  ห้องงานโภชนาการ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การสำรวจสินค้า

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ( P )

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม ( P )

6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ( P )

6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ ( D )

6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ( C )

6.4.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน ( C )

6.4.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A X

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การสำรวจสินค้า
- 6.4 การสำรวจสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (วันที่ 10 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมงานโภชนาการ (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.4 การสำรวจสินค้า (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : งานโภชนาการเป็นการบริการด้านงานโภชนาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep