กำหนดการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน่องในวันเแลิมพระชนมพรรษา

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-11.00 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

6.4.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ที่ ศธ 02107/1773 การจัดงานโครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรจำปี 2562

6.4.2 พิจารณาทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่แจ้ง

6.4.3 ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

6.4.4 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการจัดส่งตัวแทนลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กองร้อยพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   พระปรเมนทรรามาธิบดี

  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

6.4.5 กำกับติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.6  สรุปประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม จัดทำรายงาน

6.4.7 นำสรุปผลกาประเมิน และข้อเสนอแนะวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 6.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน่องในวันเแลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 28 ก.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep