กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.40-09.00 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค.

6.3.1 รับเรื่องหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายนอก , แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในสถานศึกษา

6.3.2 พิจารณา ทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือที่แจ้งเข้า (ภายนอก)  ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแผนดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

6.3.3 วางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  ให้ตัวแทนร่วมงาน(ภายนอก) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.3.4 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในสถานศึกษา

         ภายนอกในส่วนงานระดับจังหวัดได้ส่งตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมทางจังหวัด

6.3.5 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค.
- 6.3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค. (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep