กำหนดการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

พิธิเปิดการเรียนการสอน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.50

พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ -เนตรนารี

 สนามรัชตสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการพิธีเปิด
  - แผนผังการยืน

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ (กองลูกเสือ) ปีการศึกษา 2561
 
6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม
 
6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
 
6.2.4 ดำเนินการจัดพิธีเปิดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ (เปิดกองลูกเสือ)
 
6.2.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน
 
6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน
 
6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ
- 6.2 กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ (วันที่ 20 พ.ค. 2562)
- พิธิเปิดการเรียนการสอน (วันที่ 6 มิ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep