กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.00-12.30 ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

6.15.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2   ปีการศึกษา 2562

6.15.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.15.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.15.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

6.15.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.15.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.15.7 นำสรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- 6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- 6.15 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep