กำหนดการ

วันที่ 10 มกราคม 2563

ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-22.00

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

6.14.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่าย ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562

6.14.2ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.14.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.14.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

6.14.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน 

6.14.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.14.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep