กำหนดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-21.30

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.6

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการค่ายลูกเสือ ป.6

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

6.13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2562

6.13.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.13.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.13.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

6.13.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.13.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.13.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- 6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.6 (วันที่ 15 ก.พ. 2563)
- 6.13 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep