กำหนดการ

วันที่ 18 มกราคม 2563

ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.00-12.00

ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6.12.1 แต่งตั้งคณะการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ปีการศึกษา 2562

6.12.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.12.3 ทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.12.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพักแรม  ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2562

6.12.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.12.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.12.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- 6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- ค่ายพักแรมประจำปี ลูกเสือ -เนตรนารีสามัญ ป.5 (วันที่ 18 ม.ค. 2563)
- 6.12 กิจกรรม ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep