กำหนดการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ป.4

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6.11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย Day  Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4      ปีการศึกษา 2562

6.11.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.11.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.11.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่าย Day  Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

6.11.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.11.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน

6.11.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- 6.11 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
- Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (วันที่ 28 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep