กำหนดการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.3

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

Day camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.3

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการค่ายลูกเสือสำรอง ป.3

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      ปีการศึกษา 2562

6.9.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม

6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน

6.9.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่าย Day  Camp ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

6.9.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน

6.9.6 สรุปผลการดำเนินงน จัดทำรายงาน

6.9.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- 6.9 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- Day camp ประจำปี ลูกเสือ - เนตรนารีสำรองป.3 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep