กำหนดการ

วันที่ 16 กันยายน 2562

ประเมินคุณมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562

6.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา            

6.4.2 วางแผนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน         

6.4.3 กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  6.4.4 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน 

6.4.5แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการประเมิน   

6.4.6ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน           

6.4.7รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน 

6.4.8สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน          

6.4.9ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ 

6.4.10สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน    

6.4.11 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

6.4.12 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562
- 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ประเมินคุณมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- ประเมินคุณมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่1/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep