กำหนดการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 2 จากครูประจำชั้น

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00

รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่2 จากครูประจำชั้น

 ห้องเรียนอนุบาล
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูทำดี (P)

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี (P)

6.2.4 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม (D)

  • ประสานงานกับครูประจำชั้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนที่มีจิตอาสาสมควรที่ได้รับรางวัลหนูทำดี พร้อมแจกบันทึกการทำความดีให้ทุกห้องเรียน
  • ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกการทำความดีเป็นหลักฐาน
  • รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คนภาคเรียนละ 1 ครั้งจากครูประจำชั้น
  • มอบใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัลในภาคเรียนที่1
  • มอบใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัลในภาคเรียนที่ 2

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหนูทำดี (C)

6.2.6 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม จัดทำรายงานกิจกรรมหหนูทำดี (C)

6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย
- 6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจดรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ครูประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมด้านจิตอาสาที่เด็กปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แจกแบบบันทึกกิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหนูทำดี (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการเบิกวัสดุ/อปุกรณ์ ในกิจกรรมหนูทำดี โดยผ่านงานพัสดุ (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 1 จากครูประจำชั้น (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร ผ่านศูนย์ผลิด ในกิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- มอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2562)
- รวบรวมรายชื่อหนูทำดีห้องละ 2 คน ภาคเรียนที่ 2 จากครูประจำชั้น (วันที่ 13 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรโดยผ่านศูนย์ผลิด กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบใบประกาศเกียรติบัตรของรางวัล กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- สรุปผลและจัดทำรายงาน กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.2กิจกรรมหนูทำดี ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหนูทำดีในปีต่อไป (วันที่ 31 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานระดับชั้น (ฝ่ายปฐมวัย) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep