กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.00 ลงทะเบียน ( ณ สถานที่การแข่งขันแต่ละระดับชั้น)  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ระดับ
08.00-09.00 นักเรียนติดตั้งโปรแกรม (การแข่งขันที่มีการติดตั้งโปรแกรม)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 4 ระดับ
09.00-13.00 กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 กิจกรรม 18 รายการ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ
13.00-15.00 คณะกรรมการตรวจ ประเมินกิจกรรม และสรุปผลการแข่งขัน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 49 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -
  -
  -
  -

•เอกสารจาก e-office
- ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เอกชน 62 26สค.docx
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ (P)
6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการและจัดทำปฎิทิน (P)
6.2.3  จัดทำปฎิทินปฏิบัติงาน(P)
6.2.4  ดำเนินการตามปฏิบัติงาน(D)
          - การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
          - การแข่งขันกประกวดคลิปวีดีโอ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          - การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค จ.เชียงใหม่
          - การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศ
          - การแข่งขันทักษะ สาระเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรียนเอกชน (เพื่อนำไปต่อยอดในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
          - การแข่งขันทักษะ สาระเทคโนโลยี งานศิปลหัตุกรรมครั้งที่ 69 (สพม. ลำปางเขต 1)
6.2.5  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)
6.2.6  สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาาน (C)
6.2.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางเผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
- 6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มโรงเรียนเอกชน (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับชาติ (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- การแข่งขันทักษะ สาระเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 (สพม. ลำปางเขต1) (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep