Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ +

6.11.1 ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กรภายนอก

6.11.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.11.3 ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

6.11.4 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

6.11.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

6.11.6 นำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 10 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET (วันที่ 17 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง
กำหนดการ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง
วันที่ 24 สิงหาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-15.00 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชน  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องว่าง) มิส  กัลยาลักษณ์    สุผาครอง  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ