กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.00 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเอกชน  อาคารเซนต์ฟิลิป(ห้องว่าง)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

6.11.1 ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กรภายนอก

6.11.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.11.3 ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

6.11.4 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

6.11.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

6.11.6 นำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ติว 9 วิชาสามัญ และ GAT-PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 9 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 10 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- การแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO) ระดับนานาชาติ (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาาสตร์ TEDET (วันที่ 17 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย (วันที่ 4 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสมาคมครอสเวริด์ ซูโดกู เอแมท และคำคมแห่งประเทศไทย (วันที่ 5 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 7 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 8 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 9 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมติววิชาO-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ม.ค. 2563)
- 6.11 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านวิิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep