กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

อธิการเจ้าคณะพบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

สถานที่ อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.45-17.45 อธิการเจ้าคณะพบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2562  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

6.1.ปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อำนวยการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ชี้แจงกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง/พัฒนาภาวะผู้นำ/งานคณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายวิชาการ ขอปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน/การนิเทศ/การวัดประเมินผล และรายงานswotของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายธุรการขออนุญาตพบ (วันที่ 13 มิ.ย. 2562)
- ขออนุญาตพบ (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- คุณโอขออนุญาตพบ (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันยูโด (วันที่ 15 มิ.ย. 2562)
- มิสปาริฉัตรขออนุญาตพบ (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- มิสกัลยาลักษณ์ขออนุญาตพบ (วันที่ 17 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบรหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- มิสกัลยาลักษณ์ขออนุญาตพบ (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นัดนำเสนอการจัดทำหนังสือรุ่น (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นัดนำเสนอการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- นัดนำเสนอรายละเอียดการจัดค่ายRobot (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ประธานพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- นัดหมายนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ตารางการเดินทางของผอ. (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ประชุมสัมมนากรรมการบริหารสมาพันธ์ (วันที่ 22 มิ.ย. 2562)
- ตารางเดินทางกลับ (วันที่ 22 มิ.ย. 2562)
- ตรวจสุขภาพประจำปี2562 (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- นัดหมายแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมหล่อเที่ยนพรรษา (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- นัดนำเสนอรายละเอียดพิธีเปิดกิจกรรมอัสสัมชัญเกมส์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- ม.สุรพงษ์นัดชี้แจงกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- คณะกรรมการนร.เชิญผอ. ถ่ายรูปลงหนังสืออนุสรณ์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2562)
- เป็นประธานเปิดกิจกรรมต่อต้านยาเสพตืดโลก (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ผอ.พบปะนักเรียนระดับปฐมวัย (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ผอ.ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (วันที่ 25 มิ.ย. 2562)
- ผอ.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ชมการฝึกซ้อมสวนสนาม (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ม.พงศ์ปณตนัดหมายชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ผอ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอัสสัมชัญเกมส์ครั้งที่ 22 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน มิ.ย. (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มิสรัตนา คำบุญลือ (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ผอ.เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- มิสศิรินธรขออนุญาตชี้แจงเรื่องร่างคณะกรรมการสอบคัดเลือกครู และคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรใหม่ (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 (ทีมงานส่วนกลาง ) (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- มิสปาริฉัตรนัดขออนุญาตชี้แจงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 11-12 ก.ค. (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขระบบการเงิน (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ.กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- เชิญ ผอ.พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (วันที่ 3 ก.ค. 2562)
- ประชุมออนไล์เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้การปรับใช้ระบบ SWIS ในสถานศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- มิสกัลยาลักษณ์ / มิสมีนาขออนุญาตพบเพื่อนำเสนอรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบกองเลขานุการและนำเสนอบทบาทภาระหน้าที่ (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- มิสนพวรรณนัดชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของกิจกรรมแนะแนวและเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายกิจการนร./งานอภิบาลขออนุญาตพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดพิธีสดุดึนักบุญหลุยส์ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- มิสศิริพร/มิสปาริชาติ ขออนุญาตขี้แจงการไปทำงานให้ม.ราชภัฎ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- มิสศิริพร มิสปาริชาติ เพียงจันทร์ขออนุญาตชี้แจงการไปทำงานให้ม.ราชภัฎลำปาง (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- มิสรวีวรรณขออนุญาตชี้แจงเรื่องการพิจารณาประเด็นที่ได้ร้องเรียนของศึกษาธิการจังหวัด (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ผอ.เข้าเงียบที่โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม (วันที่ 7 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกียวข้องโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- ผอ.เข้าร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธฺฯ (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ผอ.เป็นประธานการประชุมนายกสมคมผปค./นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- มิสรุ้งดาวขออนุญาตนำเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ผอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่มิสคนึงนิจ แก้วกิตติ (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- มิสรตมาขออนุญาตนำนศ.ฝึกงานชาวจีน จากม.กุ้ยหลิน 4 คน ม. ยูนาน 2 คน พบผอ. (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายกิจการนร./งานลูกเสือแจ้งผอ.เรื่องอ.ชานน จะมาติดตาม/ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ.เขียนสารแสดงความยินดี (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายวิชาการเชิญผอ.เป็นประธานมอบเกียรติบัตรกิจกรรมพิธียกย่องเชืดชูเกียรตินร.เรียนดี กิจกรรมเด่น (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- มิสระวีวรรณขออนุญาตพบเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ฝ่ายกิจการน.ร.ขออนุญาตพบชี้แจงการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก่สวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- มิสรุ้งดาวขออนุญาตพบเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมการขออนมัติถอนบัญชีเงินฝากธนาคาร (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- ผอ.พบปะนักเรียนระดับปฐมวัยประจำเดือน ก.ค. (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- มิสกัลยาลักษณ์และผอ.สถาบันขงจื่อขออนุญาตพบผอ. (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- ผอ.ร่วมประชุมอธิการ/ผู้อำนวยการที่มูลนิธิฯ (วันที่ 28 ก.ค. 2562)
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเชิญ ผอ. ร่วมประชุมประจำเดือนก.ค. (วันที่ 30 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- เชิญผอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการวิพากษ์และให้คำแนะนำ การนำเสนอโครงร่าง โครงงานวิทยาศาสตร์ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ผอ.ร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เวลา 7.30-12.00น. (วันที่ 3 ส.ค. 2562)
- Monthly recollection (วันที่ 4 ส.ค. 2562)
- ผอ.ไปสัมภาษณ์เพื่อไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟินแลนด์ณศูนย์คำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- ผอ.เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- เชิญผอ.เป็นประธานการประชุมงานทรัพยากรมนุษย์ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- Junior Brothers academic training (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- Junior Brothers acdemic training (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- Junior Brothers academic training (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมประชุมทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2562 (ทีมงานส่วนกลาง ) (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- Solemnity of our Lady of the Assumption (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- มิสรตมา/ม.ปิง ขออนุญาตนำอาจารย์จาก GUILIN UNIVERSITY of ELECTRONG TECHNOLOGY สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผอ. (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำเสนอร่างข้อมูลวงจรระบบงานทรัพยากรมนุษย์โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- มิสณัฎฐภาส์ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมายของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ( คำสั่งที่ 54/2561 )และคณะกรรมการสอบสวนความผิดครู ปีการศึกษา 2561 ( คำสั่งที่ 107/2561 )จำนวน 11 คน พบ กรณีมิสรวีวรรณ ไชยเมือง (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- ผอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- สัมมนาอธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 25 ส.ค. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์เชิญผอ.ร่วมรับประทานอาหารเย็น-เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- อธิการเจ้าคณะพบคณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- อธิการเจ้าคณะพบคณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- อธิการเจ้าคณะพบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบ ผอ. (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ. (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ. (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ. (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- ประชุมบ้านภราดา (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ. (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ. (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายวิชาการ ขออนุญาตนำผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 3 ท่าย ครูผู้เกี่ยวข้อง ( ฝ่ายวิชาการ/งานหลักสูตร ) จำนวน 5 ท่านพบ ผอ. หัวข้อหารือ รายวิชาธุรกิจสมัยใหม่ (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบ ผอ.( ชุดที่ 2 ) ตามนโยบายผอ. พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.(ชุดที่2 ) ตามนโยบาย ผอ.พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ผอ. เป็นประธานการประชุมสาธิตแบบสอบถามสำหรับวันประชุมคณะภราดา/ผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค. ผ่านระบบ VDO Conference (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูพบผอ.(ชุดที่ 2 ) ตามนโยบายผอ. พบ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครู ชุดที่ 3 พบ ตามนโยบายผอ. พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูชุดที่ 3 พบตามนโยบาย ผอ.พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำครูชุดที่ 3 พบตามนโยบาย ผอ.พบครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- งานโยธวาทิต/หน.งานดนตรีและงานการแสดง/หน.กลุ่มสาระศิลปะ ขออนุญาตนำเสนอการเตรียมความพร้อมการแสดงคอนเสิร์ตนร. 2 สถาบัน (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียล เชิญ ผอ.ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2562 (วันที่ 28 ก.ย. 2562)
- ประชุมอธิการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 29 ก.ย. 2562)
- ผอ. นำนร.พบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- งานโยธวาทิตขออนุญาตพบผอ. เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานกิจกรรมเทศกาลโยธวาทิตนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ผอ.เป็นประธานการประชุมทีมงาน SWIS เพื่อรับรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบ SWIS ผ่านVDO Conference (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ผอ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับทีมงาน SWIS และนศ.ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมอันโต โรงเรียนมงฟอร์ตแผนกประถม (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่มิสนุจรินทร์ สุทธินนท์ (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธฺิฯ (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- ผอ.พบผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ประชุมงาน Charity nigth (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- คุณชัชวาล(อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอสช.ลป.) คุณไพบูลย์ ( ประธานครูเก่า อสช.ลป. )ขออนุญาตพบผอ.เพื่อหารือเรื่อง ชมรมครูเก่า (วันที่ 3 ก.พ. 2563)
- งานทรัพยากรมนุษย์ขออนุญาตนำเสนอร่างอัตราค่าจ้างและสวัสดิการครูต่างชาติ (วันที่ 4 ก.พ. 2563)
- ผอ.ร่วมประชุม 5th Preparatory Team Meeting (วันที่ 10 ก.พ. 2563)
- สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เชิญผอ.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- ผอ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารมูลนิธิฯ และผู้เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและการบัญชี ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 1 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 2 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 3 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 4 มี.ค. 2563)
- พิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมสัมมนาประจำปีของสภาภิบาลสังฑมณฑลเชียงใหม่ ประจำปี 2020 (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 12 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 14 มี.ค. 2563)
- ผอ.ร่วมปฐมนิเทศและสัมมนาเพื่อเตรียมเดินทางไปแสวงบุญฯ ณ ประเทศอิตาลีและประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 14 มี.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep