กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2562

ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ค่ายผู้นำลูกเสือ (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน)  ระหว่าง วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562

 ค่ายลูกเสือ แม่คำออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)

6.1.1 ทบทวน และปรับกระบวนการลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

6.1.2ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ

6.1.3 นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

6.1.4 ประสานงานแจ้งคณะกรรมการรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง

6.1.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.6 ชี้แจงเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือให้กับครูสอนลูกเสือ

6.1.7 มอบหมายหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการ

6.1.8 คณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.1.9 วางแผนจัดกิจกรรมลูกเสือ

6.1.10 จัดเตรียมสื่อ เนื้อหาสำหรับการสอน

6.1.11 ดำเนินการสอน

6.1.12 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษากับครูสอนลูกเสือ

6.1.13 ศึกษา วิเคราะห์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อนำไปปรับแผนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ)
- 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- งานลูกเสิอนำลูกเสือร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- งานลูกเสิอนำลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การประชุมเพื่อเตรียมจัดค่ายผู้นำ ลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเรียนและตัวแทนสภานักเรียน (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) (วันที่ 17 ส.ค. 2562)
- ค่ายผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี (คณะกรรมการนักเเรียนและตัวแทนสภานักเรียน) (วันที่ 18 ส.ค. 2562)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี (วันที่ 25 ส.ค. 2562)
- ค่ายอบรมนายหมู่,รองนายหมู่ลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ค่ายอบรมนายหมู่,รองนายหมู่ลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 31 ส.ค. 2562)
- ค่ายอบรมนายหมู่,รองนายหมู่ลูกเสือสามัญระดับชั้น ป.6 (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- 6.1 การบริหารงานลูกเสือ (การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานลูกเสือ - เนตรนารีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ-เนตรนารี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep