กำหนดการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.15-09.20 ขบวนอัญเชิญรูปปั้นพระแม่มารีย์ มาถึงห้องประชุมสุวรรณสมโภช  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
09.20-10.15 พิธีมิสซามิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

6.6.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.6.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.6.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (D)

6.6.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.6.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.6.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62)
- 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมวางแผน และกำหนดมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- เรียนชี้แจงการจัดกิจกรรมให้กับผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสแม่พระรับเกียรติ ยกขั้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- 6.6 กิจกรรมแม่พระอัสสัมชัญ (15 ส.ค. 62) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานบริหารแผนกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep