Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 บริหารแผนกธุรการ +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกธุรการ

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่าง ๆ คือ

-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

-ประชุมครูประจำเดือน

-ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.1.3 เตรียมการประชุมตามแผนปฏิทินที่กำหนด

-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

-ประชุมครูประจำเดือน

-ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.1.4 ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

6.1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานประจำปี 2562

6.1.6 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารแผนกธุรการ (c)

6.1.7 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารแผนกธุรการ

6.1.8 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 บริหารแผนกธุรการ
- 6.1 บริหารแผนกธุรการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนมิ.ย.62 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนก.ค.62 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (ประชุมวิสามัญ) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ขอนัดพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงเรื่องค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนส.ค.62 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ(ประชุมวิสามัญ) (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน ก.ย..62 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 5 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน ต.ค.62 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน พ.ย.62 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 7 (วันที่ 13 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7 (วันที่ 18 ธ.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนธ.ค.62 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8 (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือน ม.ค.63 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 9 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 9 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือน ก.พ.63 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.1 บริหารแผนกธุรการ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกธุรการ)
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ - การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  รุ้งดาว    แสนทอน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :      
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4
วันที่ 1 ตุลาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.30

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ก.ย.

2562

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1) มิส  รุ้งดาว    แสนทอน  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - ระบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่4/2562

•เอกสารจาก e-office
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ