กำหนดการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.40-17.00

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ส.ค

2562

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารแผนกธุรการ

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกธุรการ

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่าง ๆ คือ

-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

-ประชุมครูประจำเดือน

-ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.1.3 เตรียมการประชุมตามแผนปฏิทินที่กำหนด

-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

-ประชุมครูประจำเดือน

-ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน

6.1.4 ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

6.1.5 จัดทำตารางปฏิบัติงานประจำปี 2562

6.1.6 กำกับติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานบริหารแผนกธุรการ (c)

6.1.7 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารแผนกธุรการ

6.1.8 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารแผนกธุรการ
- 6.1 บริหารแผนกธุรการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนมิ.ย.62 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนก.ค.62 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน (ประชุมวิสามัญ) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ขอนัดพบผู้อำนวยการเพื่อชี้แจงเรื่องค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือนส.ค.62 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ(ประชุมวิสามัญ) (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน ก.ย..62 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 5 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน ต.ค.62 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6 (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูประจำเดือน พ.ย.62 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- ขอนัดพบผู้อำนวยการ เพื่อสรุปรายรับ -รายจ่ายกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2019 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 8 (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- ประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องภาวะวิกฤตหมอกควัน (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7 (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือน ม.ค.63 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 9 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)
- ประชุมครูประจำเดือน ก.พ.63 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.1 บริหารแผนกธุรการ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารด้านงานบริหารแผนกธุรการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (งานบริหารแผนกธุรการ)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep