Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น +
รายการกำหนดการของขั้นตอน กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 8 เม.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปีต่อไป (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้าน งานวัดและประเมินผลฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย ฝ่าย : ฝ่ายปฐมวัย
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วนิดา    สังขรัตน์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิสา    วงศ์ประเสริฐ
กำหนดการ
ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
13.00-14.30 ดำเนินการติดต่อวิทยากรและทำจดหมายเชิญ  อาคารเซนต์แมรี่(ห้องวิชาการปฐมวัย) มิส  วนิดา    สังขรัตน์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ