กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562  จังหวัดแพร่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม  กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัด  กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน  กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน ในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน
- 6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2562 (วันที่ 24 ส.ค. 2562)
- 6.2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ พนักงานธนาคารโรงเรียน กับ ธนาคารออมสิน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธนาคารโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep