กำหนดการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

กิจกรรมส่งเสริมการออม

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-13.00 กิจกรรมส่งเสริมการออม  อาคารเซนต์หลุยส์(ห้องธนาคารโรงเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.3 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัด กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน กิจกรรมส่งเสริมการออม

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการออม ในปีการศึกษาต่อไป 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม
- 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม (วันที่ 1 เม.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการออม (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- 6.1.กิจกรรมส่งเสริมการออม (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : การให้บริการ การฝาก-ถอนเงินประจำวัน ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธนาคารโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep