กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.00 ลงทะเบียน  อาคารอัสสัมชัญ(ธรุการ CEP)
08.00-08.40 เดินทางไปยังศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
08.40-09.00 พิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการ  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
09.00-10.20 ฐานที่ 1 Process of Mixing Soil to make it ready for planting  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ
10.20-11.40 ฐานที่ 2 Process of Proper planting of plants and vegetables  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ
11.20-12.00 ทำความสะอาดอุปกรณ์และจัดเตรียมความเรียบร้อยก่อนรับประทานอาหาร  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ
13.00-14.30 ฐานที่ 3 Process of Mixing Effective Microorganisms (EM) to be used as pesticides and/or fertilizers  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ
14.30-14.45 พิธีปิดกิจกรรมค่าย  ศูนย์ชีววิถี อ.แม่เมาะ
14.45-16.00 เดินทางกลับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (P)

6.3.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (D)

     6.3.4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน Cambridge

     6.3.4.2 กิจกรรม Moral Lesson from daily life

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 (วันที่ 26 ม.ค. 2563)
- CEP Educational Trip Primary 1-4 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : โครงการ CEP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep