กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-07.50 ลงทะเบียน  อาคารอัสสัมชัญ
08.00-08.30 เดินทางออกจากโรงเรียนเพื่อไปยังสวนสองพี่น้อง อ.เกาะคา  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
08.30-09.00

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายบูรณาการ

 สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
09.00-10.00 ฐานที่ 1 : Surveying the farm to familiarize students with the farm activities  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
10.00-11.00 ฐานที่ 2 : Planting of Seedlings  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
11.00-12.00 ฐานที่ 3 : Making flowers using pandan leaves  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
13.00-14.30 ฐานที่ 4 : Making salted eggs  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
14.30-15.00 พิธีปิดและมอบของที่ระลึก  สองสวนพี่น้อง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
15.00-15.40 เดินทางกลับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  อาคารอัสสัมชัญ
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (P)

6.3.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (D)

     6.3.4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน Cambridge

     6.3.4.2 กิจกรรม Moral Lesson from daily life

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.1 - ป.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ค่ายทัศนศึกษา CEP ป.4 - ม.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 (วันที่ 25 ม.ค. 2563)
- CEP Educational Trip Primary 5-Secondary 3 (วันที่ 26 ม.ค. 2563)
- CEP Educational Trip Primary 1-4 (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- 6.3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในโครงการพิเศษ CEP ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : โครงการ CEP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep