กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp )

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-07.30

ลงทะเบียน

 ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
07.30-08.00

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
08.00-11.30

กิจกรรมเดินทางไกล

 
11.30-13.00 กิจกรรมประกอบอาหาร  ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
13.00-13.30 พัก  ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
13.30-15.00 กิจกรรมโครงการพัฒนาและรักษาสวนวรรณคดีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
15.00-15.30 พิธีปิดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์  ลานอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( P )

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( P )

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( P )

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( D )

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( C )

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( C )

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)
- 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep