กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.00-11.20

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นม.4 - ม.6 เข้าแถวรอต้อนรับประธานในห้องประชุม

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
11.20-11.30

พิธีเปิดกิจกรรมรับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยมิสพิกุลแก้ว แสงภักดี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
11.30-12.45 พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
12.45-12.50 ตัวแทนหัวหน้าหมวดกล่าวต้อนรับสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นอันเสร็จพิธี  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( P )

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( P )

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( P )

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( D )

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( C )

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) ( C )

6.1.7 นำสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ( A )

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp)
- 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp) (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp ) (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 17 ธ.ค. 2562)
- กำหนด ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ้ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 2 ม.ค. 2563)
- กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ( Day camp ) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- 6.1 กิจกรรมเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์มัธยมศึกษาปีที่ 4 ( Day camp) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep