กำหนดการ

วันที่ 0 00 543

ทดสอบ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน


แผนงาน : จัดระบบบริหารและบริการด้าน งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดซื้อ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep