กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding"

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.45

ลงทะเบียนหน้าหอประชุมสุวรรณสมโภช

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
08.45-09.15 พิธีการประจำงานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เรียนเชิญภราดา ศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนขึ้นมากล่าวเปิดงาน  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
09.15-10.00 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงคำนวณ คืออะไร?”  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
10.00-12.00 กิจกรรมทำแบบฝึกหัดแสนสนุก กับ “การคิดเชิงคำนวน”  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
13.00-13.30

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงคำนวน เกี่ยวข้องกับ STEM อย่างไร?”

 อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
13.30-15.00 คุณครูทั้ง 10 กลุ่ม ระดมความคิดแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการคิดเชิงคำนวน จากนั้นนำข้อสรุปที่ได้ของแต่ละกลุ่ม มาลงมือปฏิบัติจริง สร้างเป็นโมเดลนวัตกรรมต้นแบบ สำหรับการแก้ปัญหาจากหัวข้อที่ได้รับมา  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
15.15-16.00 คุณครูทั้ง 10 กลุ่มนำเสนอผลงาน  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
16.00-16.30 พิธีกรกล่าวปิดงาน ถ่ายรูปรวม  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.1 การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ

6.1.1 กำหนดเครื่องมือ วิธีการในการตรวจเช็ค              

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คอาคารเรียนและอาคารประกอบ        

6.1.3 ทำการตรวจเช็คอาคารเรียน อาคารประกอบตามปฏิทิน 

6.1.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชวนครุวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน Unplugged/Coding" (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ตรวจรับงานห้องรับรองแขกและห้องเรียนรวม (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep