กำหนดการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประชุมการเงิน-จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม)

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-16.00

ประชุมการเงิน-จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ต(แผนกประถม)

 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องประชุม ACL1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารแผนกการเงิน

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานบริหารแผนกการเงิน (P)

6.1.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน (P)

6.1.4 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมบริหารแผนกการเงิน (D)

        - ประชุมคณะกรรมการแผนกการเงินเป็นประจำทุกเดือน

        - รับตรวจสอบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

         -รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

         - รับการตรวจสอบระบบงานการเงินโดยคณะกรรมการจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

6.1.5 กำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป(A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารแผนกการเงิน
- 6.1 บริหารแผนกการเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ. (วันที่ 23 ก.ค. 2562)
- รับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากศธจ. (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- ประชุมการเงิน-จัดซื้อร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- การตรวจติดตามและตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- รับตรวจการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- สมทบทุนเพื่อจัดซื้อสมาร์ทบอร์ด (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- 6.1 บริหารแผนกการเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านแผนกการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน(งานบริหารแผนกการเงิน)

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกการเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep