กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.35-16.30 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องพัฒนาศักยภาพการสอน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562

6.2.1 วางแผนกำหนดตารางการประชุม

6.2.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 

6.2.3 จัดทำวาระการประชุม             

6.2.4 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม 

6.2.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุม        

6.2.6 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน                         

6.2.7ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน         

6.2.8จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          6.2.9คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับรองรายงานการประชุม

6.2.10ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการลงนามในรายงานการประชุม

6.2.11รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  6.2.12 ติดตามประเมินผลการประชุมแต่ละครั้งเพื่อวางแผนการพัฒนาการประชุมต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 13 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep