กำหนดการ

วันที่ 30 มีนาคม 2563

สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.30 สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรม Home Room

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Home Room (P)

6.1.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Home Room (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Home Room (P)

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Home Room (D)

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน Home Room (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  Home Room (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Home Room  (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรม Home Room
- 6.1 กิจกรรม Home Room (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออกแบบบันทึก กิจกรรม HOME ROOM (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- 6.1 กิจกรรม Home Room (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep