Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรม Home Room +

6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรม Home Room (P)

6.1.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Home Room (P)

6.1.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน Home Room (P)

6.1.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Home Room (D)

6.1.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงาน Home Room (C)

6.1.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน  Home Room (C)

6.1.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Home Room  (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.1 กิจกรรม Home Room
- 6.1 กิจกรรม Home Room (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการออกแบบบันทึก กิจกรรม HOME ROOM (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินของแต่ละงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลนำเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (วันที่ 30 มี.ค. 2563)
- 6.1 กิจกรรม Home Room (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสายชั้น ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อัญชลี    จินาปุก
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ทิพย์วรรณ    หลีแก้วสาย
กำหนดการ
ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.05-08.15

ปฏิบัติโครงการ

 ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  อัญชลี    จินาปุก  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ