กำหนดการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

มิสซาวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 มิสซาวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องประชุมสุวรรณสมโภช)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.2.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 

6.2.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562    

6.2.5 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 

6.2.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน              

6.2.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2กิจกรรมพิธีมิสซา
- 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- มิสซาวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- มิสซาวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- วจนพิธีกรรม วันคริตมาส (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- มิสซาวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 7 ก.พ. 2563)
- 6.2กิจกรรมพิธีมิสซา (วันที่ 28 ก.พ. 2563)

แผนงาน : งานอภิบาล: สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep