กำหนดการ

วันที่ 17 มกราคม 2563

ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562)

สถานที่ Assumption College Lampang

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.40-15.30 ส่งผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำเกียรติบัตร กิจกรรม ธนาคารความดี  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี (P)

6.2.2 ศึกษาข้อมูล  ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมธนาคารความดี (P)

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ธนาคารความดี(P)

6.2.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม ธนาคารความดี (D)

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานธนาคารความดี (C)

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานธนาคารความดี (C)

6.2.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะกิจกรรมความดีไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กิจกรรมธนาคารความดี
- 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 1) (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562) (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม ธนาคารความดี (ภาคเรียนที่ 2) (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2/2562) (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัล กิจกรรม ธนาคารความดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- 6.2 กิจกรรมธนาคารความดี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ธนาคารความดี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสายชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep