Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom +

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P)

6.4.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class(P)

6.4.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม Outstanding Class (P)

6.4.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม Outstanding Class (D)

6.4.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจรรม Outstanding Class (C)

6.4.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรม Outstanding Class (C)

6.4.7 นำสรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class ในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom
- 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding Class (P) (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม Outstanding Class (P) (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน กิจกรรม Outstanding class (P) (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 1) (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 1(C) (ภาคเรียนที่ 1/2562) (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ดำเนินการตามปฎิทินปฏิบัติงานของกิจกรรม Outstanding class(D)(ภาคเรียนที่ 2) (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) (วันที่ 24 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ 2 ระดับ ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5(ภาคเรียนที่ 2/2562) (C) (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Outstanding class (C) (วันที่ 17 เม.ย. 2563)
- 6.4 กิจกรรม Outstanding Classroom (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรม Outstanding Class และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสายชั้น ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่
กำหนดการ
มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.00-08.20 มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น กิจกรรม Outstanding class ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4,5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ลานเอนกประสงค์ แต่ละตึก มิส  เพียงใจ    วงค์ใหม่  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ