Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม +

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)

6.3.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)

6.3.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)

6.3.4 ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (D)

6.3.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (C)

6.3.6 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (C)

6.3.7 นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม
- 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P) (วันที่ 24 ก.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P) (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละสายชั้นพร้อมทั้งจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน (P) (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(P) (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 1 (D) (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้(1 ปีการศึกษา) พร้อมทั้งกำกับติดตามครั้งที่ 2 (D) (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- สรุปผลรางวัลนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม (C) (วันที่ 3 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.6ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นม.5ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.3ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.4ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.1ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- มอบรางวัลนักเรียนชั้นป.2ที่ได้รับการคัดเลือกคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- สายชั้นรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมคนดีศรีอัสสัมให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ (C) (วันที่ 28 ก.พ. 2563)
- 6.3 กิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- นำสรุปผลการประเมินกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม และข้อเสนอแนะไปวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านงานสายชั้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานสายชั้น ฝ่าย : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  สุรพงษ์    เหล่าจันตา
กำหนดการ
ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชั้นเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคนดีศรีอัสสัม (P)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.30-17.00 ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม  อาคารสุวรรณสมโภช(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน) มิส  ธนัยนันท์    อินทรประพันธ์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ