Assumption College Lampang
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ +

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  (P)

6.2.2 ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม และจัดทำปฏิทิน (P)

6.2.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  (P)

6.2.4 ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  (D)

- สำรวจ และติดต่อสถานที่ในการทำกิจกรรม

- ติดต่อฝ่ายยานพาหนะ  เรื่องการเดินทาง

- วางแผนกิจกรรมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

- นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

- ทำหนังสือขออนุญาต

- ประชุมนัดหมายเพื่อเตรียมความพร้อม  และอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม

- ดำเนินการตามแผนงานตามปฏิทิน

6.2.5 กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (C)

6.2.6 สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (C)

6.2.7 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
- 6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูล ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดวางแนวทางการจัดกิจกรรม และจัดทำปฏิทิน (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- วางแผนกิจกรรมร่วมกับครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ดำเนินการตามแผนงานตามปฏิทิน (วันที่ 30 พ.ย. 2562)
- กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 30 พ.ย. 2562)
- สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- 6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการ และกำกับติดตามจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
โครงการ : -

หน่วยงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  อภิวรรณ    ลูนละวัน
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  สุรางค์พิมล    บุญมาก
กำหนดการ
6.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ 31 มีนาคม 2563

สถานที่ Assumption College Lampang
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ